KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Egis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa (dalej „Spółka”).
2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania, oferty, wnioski oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy, w celach rekrutacji prowadzonych na potrzeby Spółki, w celu realizacji umowy zawartej miedzy Panią/Panem a Spółką, w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Spółki lub w celu ewentualnej przyszłej współpracy.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Spółką, w tym m.in. kontrahentom Spółki, partnerom handlowym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką oraz instytucjom do tego upoważnionym z mocy prawa.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa (w szczególności Kodeksu pracy) lub zawarta między stronami umowa (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).
6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Spółce ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 2.
7. Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@egis-poland.com 
Undefined