Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8

Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją autostradowej obwodnicy Wrocławia A-8

Opis inwestycji

Do zakresu nadzorowanych w ramach umowy prac należało zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 w podziale na 3 Zadania:
 • Zadanie I (Część 1.) - odcinek od km 1+603 do km 13+500 wraz z łącznikiem Kobierzyce o długości 2,494 km
 • Zadanie IIA (Część 2.) – budowa mostu przez Odrę wraz z estakadami dojazdowymi od km 18+194 do km 19+938
 • Zadanie IIB (Część 2.) – odcinek od km 13+500 do km 18+194 oraz odcinek od km 19+938 do km 28+368 wraz z łącznikiem Długołęka długości 6,236 km

W ramach projektu wykonano następujące prace:
 • budowa nowego odcinka dwujezdniowej autostrady o dł. 26,765 km
 • budowa jednojezdniowego łącznika Kobierzyce (2,494 km) oraz dwujezdniowego łącznika Długołęka (6,236 km)
 • budowa 6 węzłów: Kobierzyce, Nowa Wieś, Cesarzowice, Lotnisko, Kosmonautów, Widawa
 • budowa  40 obiektów mostowych: 7 mostów (w tym mostu przez Odrę łącznie z estakadami dojazdowymi i estakadą przez Widawę),  29 wiaduktów (w tym 21 w ciągu autostrady), 2 estakad w ciągu autostrady, 2 przejść dla zwierząt
 • budowa dróg dojazdowych wzdłuż autostrady
 • przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej
 • budowa i instalacja autostradowego systemu SOS oraz systemu informacji autostradowej

Usługi zrealizowane przez nadzór:

Usługi świadczone były przez Konsorcjum: Egis Route-Scetauroute S.A. (Lider),  Egis Poland Sp. z o.o. oraz Biprogeo Projekt Sp. z o.o.:
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej i projektowej
 • zarządzanie inwestycją oraz nadzór nad robotami budowlanymi, w tym kontrola jakości materiałów oraz rozliczanie wykonawcy robót
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
 • wypełnianie obowiązków spawozdawczych wynikających z procedur UE

Kontrakt zrealizowano zgodnie umową oraz z „Warunkami Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Wykonawcę jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Czas realizacji:
06.2007 – 05.2011

Całkowita wartość inwestycji:
2 798 732 490,00 zł netto