Budowa DW 653 Suwałki – Smolany Dąb

Nadzór inwestorski na zadaniu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki – Smolany Dąb od km 35+548,00 do km 50+420,00"

Opis inwestycji


Aktualnie droga wojewódzka nr 653 jest drogą jednojezdniową klasy technicznej G. Jej nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Nieuregulowany jest również stan poboczy i rowów.
W ramach projektu zostaną wykonane m.in. następujące prace:
 • budowa kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny od km 35+548,00 do km 60+848,50 (Zadanie B)
 • korekta geometrii łuków poziomych i pionowych drogi
 • przebudowa i poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m i pobocza do 1,5 m
 • przebudowa mostów, przepustów drogowych i przejść dla zwierząt
 • budowa chodników i ciągu pieszo-rowerowego
 • budowa zatoki do ważenia i kontroli pojazdów
 • budowa i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, linii energetycznych, sieci gazowej, linii telekomunikacyjnych

Usługi realizowane przez nadzór:
 • nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych
 • nadzór nad obsługą laboratoryjną
 • kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy
 • uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz kontrola wykonywanych napraw i usterek

Kontrakt realizowany jest zgodnie z umową oraz przepisami prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
województwo podlaskie, Polska

Zamawiający:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Czas realizacji:
01.2014 – 07.2015

Wartość umowy na nadzór:
399.409,27 zł netto

Wartość umowy na roboty:
58.835.612,17 zł netto (Zadanie A)
1.221.795,57 zł netto (Zadanie B)

Wartość umowy na obsługę laboratoryjną:
232.475,00 zł netto