Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektory A i C w Pasmie Pruszkowskim

Dnia 10.12.2013 firma Egis Poland podpisała Umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C na terenie Pasma  Pruszkowskiego”, która realizowana jest w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” nr POIS.01.01.00-00-204/09” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
W ramach nadzorowanego przez nas kontraktu na roboty wykonane zostaną projekty oraz budowa kanału grawitacyjnego łączącego kolektory A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego.
Kontraktowy zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
kolektora eksploatacyjnego Ø1000 spinającego kolektor A z kolektorem C, o długości ok. 2km;
studni eksploatacyjnych;
studni włączeniowej na kolektorze C wraz z dwoma zasuwami kanałowymi;
włączenie kolektora do komory na kolektorze A.

Planowana data ukończenia robót to 30.11.2015, natomiast data ukończenia usług Inżyniera to 30.06.2016r. (przy zachowaniu 6-cio miesięcznego Okresu Zgłaszania Wad.)