Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Starołęckiej w Poznaniu

"Projekt budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań – Kluczbork w ciągu ul. Starołęckiej, na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Św. Antoniego w Poznaniu’’

Opis inwestycji

Projekt przewiduje budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań – Kluczbork w ciągu ul. Starołęckiej na terenie miasta Poznań. Poza budową wiaduktu, inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę pętli autobusowej, przebudowę skrzyżowań, budowę scieżek rowerowych i chodników, przebudowę infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej a także zniesienie barier architektonicznych w obrębie pzrebudowywanego odcinka drogi. Zaprojektowane przez Egis Poland rozwiązania mają na celu poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym także pieszych i rowerzystów oraz poprawę płynności i przepustowości ruchu. W zakres opracowania wchodzi także zabezpieczenie w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą.

Usługi zrealizowane przez EGIS Poland:
  • opracowanie analiz i prognoz ruchu
  • opracowanie koncepcji projektowej
  • opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (układ drogowy oraz wiadukt drogowy)
  • opracowanie dokumentacji kosztorysowej

Kontrakt zrealizowany zgodnie z umową oraz wymaganiami Klienta („Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia’’), jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. wielkopolskie, Polska

Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Czas realizacji zamówienia:
06.2010 – 04.2013

Całkowita wartość kontraktu:
ok. 0,8 mln PLN