Informacja o zamiarze połączenia spółek

Niniejszym informujemy o zamiarze połączenia: spółki  Egis Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca), adres: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036656, o kapitale zakładowym 10 207 200,00 zł, której jedynym udziałowcem jest spółka prawa francuskiego EGIS INGENIERIE SAS z siedzibą w Guyancourt, Francja ze spółką Egis Polska Inżynieria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana), adres: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisanąa do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502445, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, której jedynym udziałowcem jest spółka prawa francuskiego EGIS INGENIERIE SAS z siedzibą w Guyancourt, Francja.

Połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Egis Polska Inżynieria Sp. z. o. o. na spółkę Egis Poland Sp. z o.o. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 §1 KSH.

Wskutek połączenia Wspólnik Spółki Przejmowanej pozostanie jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony począwszy od dnia 23.08.2018 r. do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 500 §21 KSH, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu z Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dokumenty do pobrania: Plan Połączenia z dnia 21.08.2018 r. wraz z załącznikami