Kolektor Burakowski-Bis - nowa inwestycja z zakresu gospodarki ściekowej

Dnia 07.10.2013 podpisaliśmy umowę z Warszawskim MPWiK na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji polegającej na budowie kolektora ogólnospławnego DN3000 o długości całkowitej 3.215 m w ul. Marymonckiej (na odcinku od ul. Żeromskiego do Trasy Mostu Północnego) wraz z połączeniami z istniejącymi kolektorami kanalizacyjnymi.
Przedmiotem inwestycji jest również budowa i/lub przebudowa infrastruktury towarzyszącej, takiej  jak;
-    sieci energetyczne zasilające oświetlenie, napędy armatury oraz wentylację obiektów technologicznych;
-    przebudowy tymczasowe i docelowe instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, teletechnicznych, elektrycznych i gazowych kolidujących z budowanymi kanałami i obiektami;
-    odtworzenie i/lub przebudowa nawierzchni ul. Marymonckiej.         
Budowany kolektor nosi nazwę kolektora Burakowskiego-Bis (w odróżnieniu od istniejącego kolektora Burakowskiego). Oba kolektory będą przebiegały równolegle i w czterech miejscach będą ze sobą połączone komorami.
Celem wybudowania kolektora Burakowskiego-Bis jest zapewnienie transportu ścieków ogólnospławnych z północnej zlewni lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”.