Kolektor Burakowski-Bis - pełnienie roli Inżyniera Kontraktu

Inżynier dla Zadania nr 12 pn.: Budowa Kolektora Burakowskiego „Bis” w ulicy Marymonckiej, na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego

Opis inwestycji

Projekt polega na budowie kolektora ogólnospławnego DN3000 o długości całkowitej 3.215 m w ul. Marymonckiej (na odcinku od ul. Żeromskiego do Trasy Mostu Północnego) wraz z połączeniami z istniejącymi kolektorami kanalizacyjnymi. Przedmiotem inwestycji jest również budowa i/lub przebudowa infrastruktury towarzyszącej, takiej  jak:
  • sieci energetyczne zasilające oświetlenie, napędy armatury oraz wentylację obiektów technologicznych
  • przebudowy tymczasowe i docelowe instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, teletechnicznych, elektrycznych i gazowych kolidujących z budowanymi kanałami i obiektami
  • odtworzenie i/lub przebudowa nawierzchni ul. Marymonckiej

Budowany kolektor nosi nazwę kolektora Burakowskiego-Bis (w odróżnieniu od istniejącego kolektora Burakowskiego). Oba kolektory będą przebiegały równolegle i w czterech miejscach będą ze sobą połączone komorami.
Celem wybudowania kolektora Burakowskiego-Bis jest zapewnienie transportu ścieków ogólnospławnych z północnej zlewni lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Usługi realizowane przez EGIS Poland
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • rozliczanie wykonawcy robót
  • fachowe doradztwo dla klienta

 
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Warszawa, woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Czas realizacji:
Umowa Inżyniera: 7.10.2013 - 31.12.2016

Całkowita wartość robót budowlanych:
193 896 000 zł netto