Modernizacja Alei Jerozolimskich

Pełnienie usługi Wykonawcy -  Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót związanych z modernizacją Al. Jerozolimskich na odc.: Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska - Zadanie III – Budowa węzła „Łopuszańska – Kleszczowa” wraz z przebudową ul. Krańcowej

Opis inwestycji

Inwestycja, znajdująca się na liście projektów strategicznych miasta st. Warszawy, usytuowana została na istniejącym skrzyżowaniu ulic Al. Jerozolimskie – Łopuszańska, na terenie gminy Włochy. W ramach projektu wykonano m.in. następujące prace:
  • przebudowa jezdni głównej Al. Jerozolimskich (0,656 km)
  • budowa 4 obiektów inżynierskich (2 wiaduktów drogowych i 2 estakad)
  • budowa łącznic i skrzyżowań, ulic dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych
  • budowa przystanków autobusowych
  • budowa i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, linii energetycznych, sieci gazowej, linii telekomunikacyjnych

Usługi zrealizowane przez nadzór:

Usługi świadczone były przez Konsorcjum: Egis Poland Sp. z o.o (Lider), Egis Route-Scetauroute S.A.:
  • administrowanie (zarządzanie) kontraktem, rozumiane jako zarządzanie przedsięwzięciem w imieniu Zamawiającego
  • nadzór techniczny i prawny nad realizacją robót (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)
  • kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy

Kontrakt zrealizowano zgodnie z umową oraz z „Warunkami Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC, wyd. angielsko-polskie 2000, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
 
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Warszawa, Polska

Zamawiający:
Miasto st. Warszawa, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych 

Czas realizacji:
07.2009 – 07.2011

Wartość umowy na roboty:
131.199.556,17 zł netto