Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom

Inżynier Kontraktu dla realizacji Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom"

Opis inwestycji

Zakres przedsięwzięcia obejmował nadzór nad sześcioma kontraktami na roboty, w tym m.in.:
  • Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody o wydajności 1000m3/h oraz wodociągów tłocznych o długości ok. 12 km w zakresie średnic Ø200-Ø450
  • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia o przepustowości 40 000m3/d w okresie bezdeszczowym
  • Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w zakresie średnic od Ø900 do Ø1800 o długości ok. 8 km
  • Budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych
  • Budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 40 km w zakresie średnic Ø160-Ø400

Usługi świadczone przez konsorcjum firm Egis Poland Sp z o.o. oraz Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa” – lider konsorcjum
  • zarządzanie finansowe, techniczne i administracyjne Kontraktami na Roboty Budowlane
  • nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • rozliczanie wykonawcy robót
  • doradztwo dla klienta
  • świadczenie usług w okresie zgłaszania wad

Kontrakt realizowany zgodnie z umową oraz z warunkami kontraktowymi FIDIC, jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Wodociągi Miejskie w Radomiu

Czas realizacji:
03.2007 – 02.2010

Całkowita wartość inwestycji:
ok. 48 mln Euro netto