Nadzór nad budową systemu wodno-kanalizacyjnego w Otwocku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla całego Projektu 2004/PL16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”

Opis inwestycji

Zakres przedsięwzięcia obejmował nadzór nad trzema kontraktami na roboty:
  • Roboty budowlane, dla których istnieją projekty: sieć wodociągowa i kanalizacyjna – w zakresie kontraktu było wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami
  • Projektowanie i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
  • Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków – hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków

Łączna długość zbudowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła ponad 80 km. W zakres projektu wchodziła również modernizacja  kolektorów przełazowych doprowadzających ścieki do oczyszczalni o łącznej długości ok. 6 km.

Usługi świadczone przez konsorcjum firm Egis Poland Sp. z o.o. oraz Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa” – lider konsorcjum
  • zarządzanie finansowe, techniczne i administracyjne Kontraktami na Roboty Budowlane
  • nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • rozliczanie wykonawcy robót
  • Pomoc Techniczna dla Zamawiającego tj. przygotowanie dokumentacji przetargowych oraz doradztwo podczas przeprowadzania procedur przetragowych na wyłonienie Wykonawców Kontraktów na Roboty
  • świadczenie usług w okresie zgłaszania wad

Kontrakt realizowany zgodnie z umową oraz z warunkami kontraktowymi FIDIC, jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Gmina Otwock

Czas realizacji:
09.2005 – 04.2011

Całkowita wartość inwestycji:
ok. 102 mln PLN netto