Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II

 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II" Inżynier Projektu dla B1 i B2.

Opis inwestycji

Zadania nad którymi Inżynier Kontraktu sprawował nadzór  w ramach Projektu “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II” to:
  • Zadanie B1 – Docelowy system oczyszczania – rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Modernizacja miała na celu przystosowanie obiektów oczyszczalni do wymogów aktualnych przepisów.
  • Zadanie B2 – Docelowy system oczyszczania – modernizacja pompowni ścieków Stary Port. W ramach zadania, wykonano modernizację pompowni ścieków Stary Port oraz kolektora tłoczny ścieków Ø 1200 pomiędzy pompownią Nowy Port, a kolektorem grawitacyjnym ścieków Odra

Usługi realizowane w ramach nadzoru (usługi świadczone przez konsorcjum firm Egis Poland Sp z o.o. – lider konsorcjum oraz Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa”):
  • zarządzanie finansowe, techniczne i administracyjne Kontraktami na Roboty Budowlane
  • nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • rozliczanie wykonawcy robót
  • doradztwo dla klienta
  • świadczenie usług w okresie zgłaszania wad

Kontrakt realizowany zgodnie z umową oraz z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC 1999), jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Czas realizacji:
08.2007 – 03.2014

Całkowita wartość inwestycji:
ok . 335 mln zł