Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Inżynier Kontraktu dla Grupy I oraz Grupy II w ramach projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"

Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zasięgiem terytorialnym obszar 16 gmin leżących w Dorzeczu Rzeki Wisłoki. Głównym celem przedsięwzięcia było kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie. Nadzór nad robotami został podzielony na trzy Grupy. W ramach Umów na Inżyniera Kontraktu Egis Poland Sp z o.o. nadzorował roboty dla Grupy I oraz Grupy II w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Nadzorem zostało objętych 11 Kontraktów na roboty.
W zakresie nadzorowanych robót wykonano budowę i modernizację łącznie 8 oczyszczalni ścieków, zbudowano ok. 460 km kanalizacji sanitarnej oraz 62 km wodociągów.

Usługi realizowane przez EGIS Poland
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • rozliczanie wykonawcy robót
  • doradztwo dla klienta

Kontrakt realizowany zgodnie z umową oraz z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC 1999), jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. podkarpackie, Polska

Zamawiający:
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Czas realizacji:
11.2006 – 11.2011

Całkowita wartość inwestycji:
ok. 30,2 mln Euro