Rozbudowa DW nr 579

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski-Leszno-Błonie-Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów grodziskiego i żyrardowskiego"

Opis inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejącego odcinka drogi woj. nr 579 i obejmuje swym zakresem m.in.:
 • poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi
 • przebudowę obiektu mostowego
 • przebudowę i budowę nowych obiektów inżynierskich (przepusty) w dostosowaniu do projektu drogi
 • korektę nie normatywnych łuków poziomych w planie oraz spadków podłużnych i łuków pionowych
 • budowę nowych oraz rozbudowę istniejących zatok autobusowych
 • rozbudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych
 • rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi
 • rozbudowę i budowę zjazdów publicznych oraz indywidualnych
 • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego
 • budowę dwóch zbiorników retencyjnych
 • rozbudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi

Parametry techniczne projektowanej drogi:
 • klasa drogi G 1/2
 • długość drogi: 11442 m
 • kategoria ruchu KR-5

Parametry techniczne projektowanych obiektów inżynierskich:
 • most drogowy nad rzeką Tuczną o długość całkowitej 22,50 m, ustrój niosący mostu stanowi jednoprzesłowa belka swobodnie oparta

Infrastruktura towarzysząca:
 • sieci wod-kan-gaz
 • elektroenergetyka (nN, ŚN, WN)
 • teletechnika
 • oświetlenie drogowe

Usługi realizowane przez EGIS Poland

EGIS Poland Sp. z o.o. samodzielnie wykonała następujące opracowania:
 • koncepcja
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • dokumentacja przetargowa

Spółka uzyskała prawomocną decyzję ZRiD a w zakres usług włączone zostało również pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Czas realizacji:
planowane rozpoczęcie budowy - 03.2018 + 1,5 -2 lata realizacji

Całkowita wartość inwestycji:
73 425 795 PLN