Rozpoczęcie budowy drogi wojewódzkiej nr 653, odcinek Suwałki - Smolany Dąb

Dnia 19.03.2014 odbyło się uroczyste "wbicie łopaty" rozpoczynające budowę budowy drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki - Smolany Dąb od km 35+548 do km 50+420.
Na podstawie umowy podpisanej dnia 27.01.2014 z Podlaskim Zarządem Drog Wojewódzkich w Białymstoku, Firma Egis Poland pełnić będzie nadzór inwestorski nad ww. inwestycją.
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa), z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP.
Roboty budowlane, jakie zostaną objęte nadzorem inwestorskim to m.in.:
 • Wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m (2 pasy ruchu po 3,5 m) oraz pobocza o szerokości 1,5 m
 • Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów inżynierskich
 • Korekta geometrii łuków poziomych i pionowych drogi wojewódzkiej
 • Przeniesienie pomnika w miejscowości Tartak w rejonie skrzyżowania z droga powiatową nr 1180B prowadzącą do miejscowości Piertanie zlokalizowanego po wewnętrznej stronie łuku i będącego upamiętnieniem poległych żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez NKWD i UB
 • Rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi
 • Budowa chodników o szerokości 2.0 m (przy krawędzi jezdni) z poboczem gruntowym o szerokości 0.5 m
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3.0m na terenach zabudowanych i w rejonie zatok autobusowych
 • Budowa ścieżki rowerowej (koloru zielonego)  na całej długości odcinka
 • Budowa i przebudowa zatok autobusowych
 • Przebudowę i budowa miejsc dostępu do drogi - zjazdów indywidualnych, publicznych oraz do pól, lasów, dróg serwisowych i do zbiorników
 • Budowa przejść dla pieszych
 • Budowę zatoki do ważenia i kontroli pojazdów za miastem Suwałki na kierunku w stronę Sejn w km 35+963.23
 • Budowa oświetlenia drogowego
 • Rozbudowa systemu odwodnienia
 • Przebudowa i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia - uporządkowanie, oczyszczenie, odmulenie i pogłębienie istniejących rowów otwartych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą